FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

BIM voluit voor KUL Campus BruggeDe universiteitscampus. KUL Campus Brugge, die stilaan zijn voltooiing nadert, is het eerste project in België waarbij architecten, stabiliteitsingenieurs en studiebureau technieken allen in real time met Autodesk Revit werken en zo de mogelijkheden van BIM (Building Information Model) voluit benutten.
Het Vlaamse ingenieursbureau Ingenium, dat al lang vertrouwd is met het 3D-uittekenen van projecten, zet nu volop in op BIM. Ingenium benadrukt vooral het belang en voordeel van de methodiek, ondersteund door de BIM-software en niet de software als gegeven op zich. De BIM-software is er voor alle betrokken partijen in het bouwproces, ontwerpers, uitvoerders en gebruikers. Dat Ingenium overtuigd is van BIM spreekt o.a. uit het feit dat sinds 2011 eerst alle CAD-medewerkers hiervoor een opleiding hebben gevolgd en vervolgens de ontwerpers betrokken werden bij het BIM-gebruik. Ingenium beschikt vandaag over 25 licenties voor Autodesk Revit.
Ingenium kan dan ook al een rijke BIM-ervaring voorleggen, met toonaangevende projecten in de zorgsector als AZ Sint-Maarten in Mechelen en de Dienst Nucleaire Geneeskunde UZ Leuven. Ziekenhuisprojecten zijn veelal grootschalig, waardoor ze opgedeeld worden in een aantal deelprojecten. Voor elk van die deelprojecten worden specifieke afspraken gemaakt voor het BIM-men.

Gesloten of Open BIM-samenwerking
Het opstarten van een bouwproject met BIM verschilt van het gebruikelijke werken met Autocad, dat vooral focust op het op elkaar afstemmen van modellen van diverse partijen. Om BIM door te trekken in het project moet een BIM-protocol met basisafspraken over inhoud en ontwerp vastgelegd worden tussen de partijen. Dat heeft betrekking op het uitwisselen van de informatie, bv. via de Cloud, legt de frequentie vast, bepaalt de toegepaste ‘Autodesk Revit’-versie waarin zal gewerkt worden, bakent de grenzen van de aanneming af, kiest voor een gesloten of open samenwerking,… Naast de basisafspraken is het onontbeerlijk dat alle betrokken partijen eenzelfde nulpunt vastleggen en hanteren in hun verdere werkzaamheden. Een open samenwerking laat toe om werkelijk alle partijen te betrekken die met het ontwerp te maken hebben. Dat is ook de bedoeling voor de uitvoering van het project, maar werd lange tijd als niet evident beschouwd. Voor de KUL Campus Brugge is voor het eerst ook deze stap gezet in het BIM-men.

BIM-men op eigen initiatief
KUL Campus Brugge, dat deel uitmaakt van een masterplan voor de site ‘Ter Groene Poorte’, richt zich op academische opleidingen Industriële Wetenschappen & Technologie evenals Kinesitherapie & Revalidatiewetenschappen. Het project dat 12.000m² telt moet tegen september 2017 gebruiksklaar zijn voor het ontvangen van een 500-tal studenten. Abscis Architecten uit Gent tekent voor het ontwerp; Provoost is betrokken als stabiliteitsbureau en hoofdaannemer is Artes Depret. De keuze voor BIM is een initiatief van het ontwerpteam, een keuze waar de hoofdaannemer zich na de aanbesteding bij heeft aangesloten. In landen als Nederland, Groot-Brittannië en de Scandinavische landen – koplopers in het BIM-verhaal – zijn de overheid en sturende instanties vragende partij voor BIM-men.
Voor het BIM-men werd een Revit Server geïnstalleerd, zodat alle betrokken partijen hun modellen gecentraliseerd kunnen onderbrengen en in real time met elkaar linken. Bovendien werd ook een extra model aangemaakt voor het opnemen van de informatie van het plan van eisen.
Met alle ontwerppartijen werden duidelijk afspraken gemaakt over de invoer van de informatie die het BIM-model voedt. De parameters verschillen namelijk naargelang ze door het architectenbureau of het studiebureau technieken worden ingebracht. Waar het architectenbureau de focus legt op het ruimtegebruik en de benodigde circulatieruimte, zal het studiebureau technieken informatie inbrengen afkomstig van de bouwheer, zoals het vermogen en het gewicht van de uitrusting die in de praktijkruimtes zullen worden geplaatst, de te voorziene afzuigcapaciteit, het vermogen voor de elektriciteitsaansluitingen, enz.
De ingebrachte parameters zijn zowel voor het stabiliteitsbureau als voor het studiebureau technieken van belang en moeten in één model gecentraliseerd samenvloeien. Dat is eigenlijk ook het grote voordeel dat BIM vooropstelt. Vanuit het BIM-model werden de uitvoeringsplannen opgemaakt en de coördinatie tussen de inbreng van technieken en de betonwerken aangestuurd. Voor dit project werd ‘Bimplan België’ (Boom) als externe BIM-coördinator aangesteld, om het BIMprotocol vast te leggen, maar ook om onderaannemers voor technieken die geen eigen Revit-model konden aanleveren te assisteren bij het omzetten van hun model naar een Autodesk Revit BIM-plan, met het oog op een finaal ‘BIM as built’-model. Via een samenwerking kan Ingenium een BIM-model laten uitprinten in 3D. Voor technische ruimtes biedt dit het grote voordeel een exact beeld te kunnen vormen van het inpassen van installaties in de bouwkundige structuur van het gebouw en zo lang voor de eigenlijke bouw zekerheid te verschaffen over de onderhoudsvriendelijkheid van de technische installaties.
Om de Facility Manager ten volle voordeel te laten halen uit een BIM-model is het belangrijk dat na de ontwerpteams en aannemers ook de onderhoudsbedrijven overtuigd raken van BIM.
Eduard Codde
18-10-2016