FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Verschillende visie op nieuwe werkgewoonten

Verschillende visie op nieuwe werkgewoonten

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_fizkes'>fizkes</a> - 123RF)
(foto: fizkes - 123RF)

Het ‘Global Workplace Report 2021’ van NTT Ltd, een global technology services company, toont aan dat er een verschil is tussen de tevredenheid van CEO’s over de aanpassingen aan de nieuwe werkgewoonten, in casus het hybride werken, dan hoe de medewerkers dat op de werkvloer ervaren. Vooral bij toonaangevende, grote bedrijven, blijkt het verschil in perceptie tussen top management en werknemers groot. Het ‘Global Workplace Report 2021’ van NTT Ltd is het resultaat van 1.146 interviews wereldwijd. Daarvan werden er 315 in Europa afgenomen. Het al dan niet verplicht thuiswerken heeft zowel organisaties als hun medewerkers voor nieuwe uitdagingen gesteld. Driekwart van de geïnterviewden vindt dat het rendement van hun organisatie hierdoor op de proef wordt gesteld. Net iets meer - 76% - acht thuiswerken uitdagend voor de werknemers, terwijl 63% van de HR managers oordeelt dat het welzijn van de werknemers er op achteruit gaat (meer specifiek tijdens de pandemie).

Hoewel het top management zich wel bewust is van de problemen rond thuiswerken, vertaalt dit zich niet steeds in een realistische beoordeling van de mogelijkheden van de eigen organisatie. Zo blijkt dat CEO’s een vijfde meer dan hun operationele medewerkers geneigd zijn aan te nemen dat hun bedrijf doelmatig weet om te gaan met het organiseren van de werktijden. Wat het effectief voorkomen van burn-outs betreft, denken CEO’s daar 28% beter voor te zorgen dan wat hun medewerkers ervaren. Nog groter wort het verschil bij de globale werknemerservaring, die door het top management 41% hoger wordt ingeschat dan in werkelijkheid bij de werknemers.

Dit aanzienlijke tot grote verschil leidt tot een gebrek aan vertrouwen bij de medewerkers. Zo geeft slechts 38% van de deelnemers aan het rapport aan dat hun werkgever daadwerkelijk bezorgd is om hun gezondheid en welzijn. Amper 23% getuigt volle tevredenheid over de tewerkstelling. Unanimiteit tussen de visie van werknemers en werkgevers is er wel op het vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG): in beide kampen vindt 85% dat deze thematiek een centrale plaats moet innemen in het beleid van de organisatie.

Nood aan data voor gericht tevredenheidsbeleid
Het onderzoek bracht niet alleen een verschil in tevredenheid tussen werkgevers en werknemers aan het licht, het gaf ook een beeld van de diversiteit in attitudes bij medewerkers tegenover de persoonlijke werkvoorkeuren. Een keuze tussen thuiswerken, hybride werken of werken op kantoor, resulteert in een vrij gelijkgezinde uitkomst: 30%, 30% en 39%. Dit resultaat staat haaks op de overtuiging van werkgevers, die aannemen dat 79% van de werknemers de voorkeur geven aan werken op kantoor.

Het dichten van de kloof tussen de ervaring van tevredenheid bij CEO’s en hun medewerkers wordt bemoeilijkt door een gebrek aan data en inzichten. Bij 44% van de deelnemenede bedrijven wordt VoE (Verification of Employment) als belangrijkste prioriteit genoemd. Daarna volgt workplace analytics (43%). Maar evenzeer blijkt dat slechts 37% van de organisaties beschikt over gestructureerde VoE-programma's. Net geen derde - 31% - maakt gebruik van real-time sentimentanalyse, terwijl 49% gebruik maakt van werknemersenquêtes.

Concreet actieplan vereist
Het ‘Global Workplace Report 2021’ adviseert werkgevers om te focussen op hoe verbeteringen van de werkplek ook daadwerkelijk de werknemers ten goede komen. Een organisatie kan dat slechts weten door een gedegen aanpak te ontwikkelen voor het meten van de tevredenheid bij de medewerkers. Zelfs na zowat anderhalf jaar meer of minder verplicht thuiswerken geeft twee derde van de werknemers aan dat ze nog steeds niet over de nodige tools beschikken om behoorlijk thuis te kunnen werken. Niet minder verrassend is dat amper 45% van de bedrijven zich tevreden acht dat hun kantoren klaar zijn voor hybride werken. Toch geeft vier vijfde van de bedrijven aan in de komende twaalf maanden de nodige aanpassingen te doen om de kantoren tot een omgeving te maken die innovatie en sociale verbondenheid stimuleert.

Om met een positieve noot te eindigen: er is een bewustwording dat de werkomgeving gebaseerd moet zijn op wat medewerkers concreet nodig hebben om ontevredenheid op de werkvloer te vermijden.
Eduard Codde
30-11-2021