FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Nieuwe ISO-standaard moet facility management wereldwijd ondersteunenAls onafhankelijke, niet gouvernementele internationale organisatie die 162 nationale organisaties voor standaardisatie overkoepelt, acht ISO (International Organization for Standardization) het wenselijk een nieuw ISO management systeem als standaard voor facility management in te voeren.
“Facility Managers krijgen steeds meer uitdagingen te verwerken en facility management is meer dan ooit interdisciplinair” stelt ISO. “Het is wereldwijd één van de snelst groeiende professionele en operationele disciplines, die echter een tekort aan kennis en bewustzijn vertoont”. De eerste twee ISO-standaarden voor de FM-professional zijn voltooid en worden binnenkort gepubliceerd: ISO 41011, dat de ‘woordenschat’ en begripsverklaringen opneemt eigen aan facility management en ISO 41012 dat een gids wil zijn voor strategisch aankopen en het afsluiten van overeenkomsten. De nieuwe management systeem standaard ISO 41001 met richtlijnen voor gebruik is nog in ontwikkeling. ISO benadrukt dat ISO 41001 duidelijkheid zal verschaffen over het wat en waarom facility management een strategisch belangrijke discipline is voor elke organisatie in elke sector.

Eenvormigheid
Facility management krijgt niet alleen wereldwijd een verschillende inhoud, maar vaak ook nationaal, regionaal en naargelang de sector waarin een organisatie actief is. Toeleveranciers hebben zich op zeer verschillende wijze ontwikkeld en verwachtingen aan klantzijde kunnen ook sterk variëren, maar vertonen stilaan internationaal meer overeenkomsten.
Het aantal service providers dat op wereldwijde basis actief is groeit gestaag en de internationalisering van ondernemingen maakt dat deze zoeken naar eenvormigheid bij de ingekochte diensten.
De ISO-standaard voor facility management streeft uniformiteit in taal- en begripsgebruik na, wil een benchmark zijn voor wat de facility management aanpak betreft.

NBN EN 15221
ISO stelt in haar communicatie dat de ontwikkeling van een standaard voor facility management een unicum en absolute primeur is voor het vakgebied, het resultaat van een sterke consensus bereikt tussen meer dan 30 landen en van groot internationaal belang voor de FM-industrie.
Zonder op dit ogenblik de details te kennen en te kunnen vergelijken, verwijzen we toch graag heel nadrukkelijk naar NBN EN 15221, die we in onze maart-editie 2015 als ‘De Bijbel voor facility management!’ betitelden.
NBN EN 15221 is een Europese norm die als alles omvattend mag beschouwd worden voor het facility management, bruikbaar in de dagelijkse praktijk en daardoor bijzonder relevant en belangrijk. De norm is tegelijk handleiding, gids en waar nodig ook scheidsrechter voor alle beslissingsprocessen die de Facility Manager en zijn medewerker(s) moeten nemen.
Net als de nieuwe ISO 41011 voorziet het eerste van de zeven luiken die NBN EN 15221 telt, in de terminologie en ‘definities’ binnen het FM-vakgebied (NBN EN 15221-1). En ISO 41012 dat een gids wil zijn voor strategisch aankopen en het afsluiten van overeenkomsten, lijkt de mosterd te hebben gehaald bij NBN EN 15221-2, dat gaat over ‘overeenkomsten en contracten’. NBN EN 15221-2 is een praktisch bruikbare gids voor het herschikken van de aangekochte dienstverlening, het onderhandelen met nieuwe contractanten en het evalueren van services t.o.v. de daaraan verbonden kosten en geleverde kwaliteit.
Het ziet er sterk naar uit dat Europa al lang het voortouw heeft genomen met EN 15221 en ISO er pas laat achter komt hoe belangrijk facility management als vakgebied vandaag is.
EN 15221 laat toe dienstverlening te normaliseren en aldus vergelijkbaar te maken. Facility management is dankzij deze norm de eerste dienstverlening binnen ‘Business Services’ die genormeerd is.
Eduard Codde
18-10-2016