FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Voortaan verplicht: de kwaliteit en zelfs de toxiciteit van de binnenlucht meten in kantoren

Voortaan verplicht: de kwaliteit en zelfs de toxiciteit van de binnenlucht meten in kantorenVoortaan zijn bedrijven verplicht om de binnenluchtkwaliteit in hun werklokalen te analyseren. Onlangs werd de Belgisch Codex over het welzijn op het werk gewijzigd naar aanleiding van de publicatie van een koninklijk besluit dat op 31 mei 2019 in werking trad. Tot dusver was het algemene principe van die wetgeving dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken, en in het bijzonder over verse lucht van voldoende kwaliteit, maar nu wordt ook verduidelijkt dat deze kwaliteit gewaarborgd moet worden door de bronnen van verontreiniging tegen te gaan.

De overheid investeert veel in het meten van de buitenluchtkwaliteit en in de preventie van opkomende gezondheidsproblemen wanneer de luchtkwaliteit ondermaats of zelfs rampzalig slecht is. Dagelijks wordt het grote publiek hieromtrent gesensibiliseerd in het weerbericht, vooral tijdens pollutiepieken.
De luchtkwaliteit in kantoren is echter een problematiek die nog te weinig aan bod komt. Uit studies blijkt dat de binnenluchtkwaliteit soms vijf tot zeven keer meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht. Dit werkt gezondheidsproblemen in de hand, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, oog-, neus-, keel- of huidirritatie, duizeligheid, allergieën en astma.

Risicoanalyse
De binnenluchtkwaliteit is het resultaat van complexe interacties tussen de buitenomgeving, de bouw en levensduur van het gebouw, de werkomgeving met haar meubilair en voorzieningen, de facilitaire diensten, de gebruikers en de activiteiten die in de werkruimten worden beoefend.

En vanaf nu moeten werkgevers verplicht een risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit uitvoeren. Ze zullen de potentiële verontreinigingsbronnen van de omgevingslucht moeten laten beoordelen, en indien nodig meten, rekening houdend met:
  • de aanwezigheid en fysieke activiteit van de personen in de werkruimten,
  • de aanwezige producten en materialen in de werklokalen, zoals bouwmateriaal, vloerbekleding, verf, meubilair, planten, desktops en technische voorzieningen,
  • het onderhoud, de reparatie en de reiniging van de werkruimten,
  • de kwaliteit van de aangevoerde lucht door infiltratie en ventilatie rekening houdend met de eventuele vervuiling wegens een slechte werking van de HVAC-systemen.
CO2-concentratie
Het koninklijk besluit preciseert de specifieke normen met betrekking tot het CO2-gehalte in de lucht. De werkgever moet de nodige technische en/of organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie gewoonlijk lager is dan 900 ppm, uitgaande van een buitenconcentratie van 400 ppm.(1)
Dit stemt overeen met een minimaal ventilatiedebiet van 40 m³ per uur per aanwezige.

Luchtvochtigheid
Wanneer het bedrijf gebruikmaakt van systemen met bevochtigings- of ontvochtigingsinstallaties, moeten die zodanig zijn ingesteld dat de gemiddelde relatieve luchtvochtigheid over een werkdag tussen 40% en 60% ligt, tenzij dit om technische redenen of omwille van de aard van de activiteiten niet mogelijk is. De luchtvochtigheid mag tussen 35% en 70% liggen als de werkgever aantoont dat de lucht geen chemische of biologische agentia bevat die een risico kunnen vormen voor de gezondheid of veiligheid van de aanwezigen in de werkruimten.

In de praktijk
Voor de naleving van de normen maakt de wetgever een onderscheid tussen bestaande gebouwen waarvoor een geleidelijke naleving is toegestaan, en gebouwen die na 1 januari 2020 zijn gebouwd, waarvoor geldt dat die vanaf het eerste gebruik moeten voldoen aan de nieuwe normen. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft aangekondigd dat er binnenkort een richtlijn verschijnt met aanbevelingen voor de concrete en praktische toepassing van de basisregels in het koninklijk besluit van 2 mei 2019.

Wordt vervolgd.

(1) Het acroniem ppm betekent ‘parts per million’. Deze meeteenheid wordt doorgaans gebruikt om de mate van luchtverontreiniging, en meer algemeen milieuverontreiniging, te berekenen. De ‘ppm’ geeft weer hoeveel verontreinigende deeltjes aanwezig zijn per miljoen luchtdeeltjes. Op die manier kan men op vrij eenvoudige manier achterhalen hoeveel polluenten in een welbepaalde luchtmassa zitten en hoe schadelijk die polluenten zijn voor de atmosfeer.
Didier Van Den Eynde
18-06-2019