FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Veel Nederlandse bedrijven hebben al afspraken rond hybride werken

Veel Nederlandse bedrijven hebben al afspraken rond hybride werken

(foto: 123RF)
(foto: 123RF)

Dat hybride werken tot het ‘nieuwe werken’ wordt veralgemeend, zal niemand nog verbazen. In Nederland blijken nu al twee derde van de bedrijven hierover concrete afspraken gemaakt te hebben. Volgens een studie door VNO-NCW en MKB-Nederland zouden er geen extra regels nodig zijn voor het hybride werken, maar snakken bedrijven vooral naar goede voorbeelden. VNO is een ondernemersvereniging die bedrijven van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren vertegenwoordigt. MKB-Nederland vertegenwoordigt KMO’s en telt 170.000 leden. De enquête bevroeg zowel leidinggevenden (47%) als HR-adviseurs (53%) en zocht naar beweegredenen bij werkgevers uit de private sector om hybride werken op te nemen, hoe ze dat kaderen en wat ze nodig hebben bij de organisatie ervan.
Ruim een derde van de respondenten (36%) gaf aan ervan uit te gaan dat werknemers voortaan 40% thuis zullen werken en 60% op een bedrijfslocatie. Een kwart van de deelnemers ziet 20% thuiswerk tegenover 80% in het bedrijf. Iets minder dan een vijfde (18%) verwacht 60% thuiswerken en 40% op de vaste locatie.
Werken op de bedrijfslocatie is volgens de bevraagden belangrijk omwille van:

  • De sociale cohesie en cultuur in teams/bedrijven ondersteunen (71%)
  • Fysieke samenwerking en overleg faciliteren (71%)
  • Innovatie en creativiteit winnen bij samenkomst op de bedrijfslocatie (56%)
  • Bepaalde processen kunnen niet op een andere locatie plaatsvinden (54%)

Samenspraak geniet voorkeur op regels
Nederlandse werkgevers staan zeer positief tegenover thuiswerken omdat ze erkennen dat dit een betere werk/privébalans oplevert voor hun medewerkers (65%), ze zich hierdoor als een aantrekkelijke werkgever profileren (59%) en geconcentreerd / efficiënt werken thuis ook goed lukt (55%).
Bovendien vermeldt 54% voorstander te zijn van hybride werken omdat hun werknemers dat graag willen, het reistijd bespaart (53%) en duurzaamheid in de hand werkt (39%).
Er zijn amper Nederlandse organisaties die hybride werken aanwijzen als mogelijkheid om kosten te besparen (15%).
Twee derde van de bedrijven blijkt al afspraken te hebben gemaakt over het hybride werken. De afspraken komen veelal rechtstreeks tot stand tussen medewerkers en hun leidinggevende. In andere gevallen is het de ondernemingsraad die het kader bepaalt. Bij de organisaties die vandaag nog geen afspraken hebben vastgelegd, wil de helft dat snel doen.
Nederlandse organisaties willen intern met hun medewerkers afspraken vastleggen over hoe de verdeling thuis/op het bedrijf werken best werkt in de praktijk. Hoe kleiner de organisatie, hoe nadrukkelijker de wens om onderling op de werkvloer tot concrete afspraken te komen (90%). Men verwacht niet dat hybride werken door de overheid of ander partijen via regels wordt georganiseerd. Wat men wel verwacht is een heldere regelgeving rond de hiermee gerelateerde fiscaliteit. Er is ook vraag naar goede praktijkvoorbeelden van bedrijven die hybride werken al succesrijk hebben geïmplementeerd.

Eduard Codde
20-10-2021