FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Ommezwaai in de Franse kantoren

Ommezwaai in de Franse kantoren

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_dotshock'> dotshock </a> - 123RF)
(foto: dotshock - 123RF)

Volgens een door Deskeo in Frankrijk gehouden enquête onder 3978 bedrijven, verleidt de flex office kantoorinrichting nu uiteindelijk ook de Franse organisaties. De resultaten van de bevraging geven aan dat een meerderheid onder hen heel binnenkort de overstap wil maken. Nochtans wordt deze overgang verre van vanzelfsprekend ervaren, zelfs wanneer het einde van de vaste werkplekken leidt tot kostenbesparing. De meerderheid van de bijna 4000 respondenten beoogt binnenkort een omschakeling naar een flex office kantoorinrichting (55%). Tot op heden hebben echter zeer weinig Franse organisaties gekozen voor flex office - slechts 16% - en zij die de stap hebben gezet deden dat voor 2020, dus voor het Corona-virus toesloeg.

Slechts 34% van de bedrijven die beslisten tot flex office, kijkt daar positief op terug, met een goede aanpassing van hun teams. Twee derde van zij die de overgang realiseerden oordelen negatief of met gemengde gevoelens. Wat de motivatie voor de verandering betreft, staat kostenbesparing op de eerste plaats. Daarover zijn zowel diegenen die al in flex office werken (77%) als zij die de omschakeling vooropstellen (79%) het eens. Met 60% komen een betere menselijke beleving en het streven naar een evenwichtigere werk/privé-balans voor de werknemers op een tweede plaats. Als derde motivatie voor de overgang naar flex office geeft 43% aan de beschikbare voeroppervlakte beter te willen benutten voor meer vergaderfaciliteiten en/of ontspanningsruimte. Minder oppervlakte innemen voor verhuis naar een betere locatie is amper een motivatie. Slechts 11% van wie flex office wil invoeren noemt dit.

Een complexe transitie
De overstap maken naar flex office wordt gezien als een meervoudige uitdaging: financieel, organisatorisch, psychologisch, technologisch… Voor 62% van de bevraagde ondernemingen die al in flex office werken, was de menselijke factor de moeilijkste in de transitie. Direct hierop volgend (61%), was er de budgettering en de kosten/batenanalyse van het veranderingsproject. Een gebrek aan kennis over het af te leggen traject is voor 53% van de organisaties een struikelblok gebleken.

De overgang naar flex office kan zeer tijdrovend zijn, in het bijzonder wanneer hierover vooraf onvoldoende wordt gecommuniceerd met de werknemers. Voor meer dan 80% van de bedrijven bedroeg de aanpassingstijd minder dan drie maanden. Bij 44% van de bevraagden is de aanpassing van hun teams aan de nieuwe organisatie van het werken in één tot drie maanden gelukt.

Van de deelnemende bedrijven aan de enquête gaf 29% aan flex office helemaal niet te overwegen omdat ze vinden dat het niet aangepast is aan hun activiteiten (59%). Meer dan 55% noemt een psychologische rem als tegenwerping om flex office niet in te voeren. Bijna de helft (47%) ziet flex office nog steeds als een modeverschijnsel, terwijl 43% aangeeft niet over de nodige middelen te beschikken voor een dergelijke verandering.
Eduard Codde
12-03-2021