FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Telewerk geregeld door een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_lightfieldstudios'> lightfieldstudios</a> - 123RF)
(foto: lightfieldstudios - 123RF)

Sinds het uitbreken van het Corona virus, nu al bijna een jaar geleden, is thuiswerken gemeengoed geworden in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Een omkadering via een collectieve overeenkomst bleef nog uit. Dat veranderde op 26 januari met de door de sociale partners goedgekeurde CAO 149, met een geldigheid tot 31 december dit jaar. Het betreft een aanvullende overeenkomst, die niet van toepassing is als er al overeenkomsten inzake telewerk werden afgesloten voor 1 januari 2021, hetzij via een collectieve overeenkomst, hetzij rechtstreeks binnen de onderneming.

De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op het telewerk dat de overheidsinstanties verplicht gemaakt of aanbevolen hebben in het raam van de maatregelen om de opmars van het coronavirus tegen te gaan. Ze legt vast dat er afspraken moeten worden gemaakt over de volgende punten:
  • Het ter beschikking stellen door de werkgever van het voor telewerken benodigde materiaal, evenals de technische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling van een laptop
  • Indien thuiswerkers hun eigen materiaal gebruikten, is er de tenlasteneming door de werkgever van de installatiekosten voor relevante software, gebruikskosten, werkingskosten, onderhoudskosten en afschrijvingskosten.
  • Bijkomende internetkosten

Enkele artikelen uitgelicht
Binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur organiseert de telewerker zelf zijn werk. De werkbelasting en prestatienormen van de telewerker zijn dezelfde als wanneer hij op de bedrijfslocatie van de werkgever werkt.

De werkgever heeft de mogelijkheid om op gepaste en proportionele wijze controle uit te oefenen op de resultaten en/of de uitvoering van het werk. Er moeten afspraken gemaakt worden over de nadere regels voor de controle op de te behalen resultaten en/of de beoordelingscriteria. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de telewerker die bestaan uit de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de telewerker te bereiken moet zijn of niet te bereiken is.

De controle door de werkgever gebeurt met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer van de telewerker en de ter zake geldende wetgeving. De telewerker wordt geïnformeerd over de manier waarop die controle desgevallend gebeurt.

De telewerkers krijgen van de werkgever meer bepaald informatie en richtlijnen over de preventiemaatregelen, in het bijzonder over de inrichting van de werkpost, het goede gebruik van de beeldschermen en de beschikbare ondersteuning op het vlak van techniek en informatica. Die informatie, richtlijnen en preventiemaatregelen zijn gebaseerd op een multidisciplinaire risicoanalyse. Deze houdt ook rekening met de psychosociale dimensie en met de gezondheidsaspecten eigen aan telewerk.

De werkgever neemt passende maatregelen om de verbondenheid van de telewerkers met de collega’s en met de onderneming te behouden en isolatie te voorkomen.

De volledige CAO 149: www.cnt-nar.be/CAO-ORIG/cao-149-(26.01.2021).pdf
Eduard Codde
18-02-2021