FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » BIM, winst voor FM

BIM, winst voor FM

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_sorn340'>sorn340</a> - 123RF)
(foto: sorn340 - 123RF)

BIM staat voor ‘Building Information Model’, maar de afkorting wordt ook verklaard door de technieken en methoden gebruikt voor het opmaken van die modellen (Building Information Modelling), m.a.w. de software. Tenslotte betekent BIM ook het beheer van de gegevens die verbonden zijn aan het gebouw (Building Information Management). Deze laatste verklaring van BIM is meteen ook de belangrijkste voor de Facility Manager, want BIM bevat een schat aan relevante informatie, inclusief informatie over de geometrie van het gebouw en gegevens over alle samengestelde delen zoals o.a. de structuur van het gebouw en de technische installaties.

Tijdens de conceptuele fase wordt BIM ingezet voor het beschrijven van de specificaties voor een gebouw, terwijl het tijdens de bouw gebruikt kan worden voor het plannen en simuleren van de opeenvolgende bouwfasen. Een BIM bevat ook de nomenclatuur (Bill of Materials, BOM), een lijst die elk in het gebouw verwerkt element beschrijft. Dat kan gaan over het aantal buitendeuren van een bepaald type, het aantal vierkante meters verf of de centrale verwarming… Waardevolle informatie uit de ontwerp- en bouwfase kan worden hergebruikt door wie gebruik maakt van BIM in de latere gebruiksfase en het onderhoud van een gebouw. Dit vergemakkelijkt de overgang van de bouwfase naar de exploitatiefase. Deze overgang wordt als ‘building commissioning’ benoemd.

De Facility Manager heeft vooral nood aan gegevens die helpen bij het onderhoud en de werking van het gebouw. Binnen een BIM zijn al die gegevens gestructureerd en gecodeerd opgeslagen, maar gericht op de conceptuele- en bouwfase. De structuren verschillen van wat de Facility Manager nodig heeft tijdens de exploitatiefase. Om een BIM zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken moet het eerst worden aangepast aan de gebruiks- en onderhoudsfase. Dat wordt benoemd als de modelvoorbereiding.

BIM integreren in IWMS
De integratie van BIM in een IWMS (Integrated Workplace Management System) is nog vrij nieuw. Een volledig BIM bevat vaak tal van modellen van verschillende aard, zoals een architectuurmodel, een model van het technisch studiebureau, een model van de elektrische installatie… Deze modellen kunnen worden opgebouwd en beheerd met BIM-software van verschillende leveranciers, zoals Revit (zowat de meest toegepaste BIM-software voor architecten, ingenieurs, ontwerpers en aannemers), ArchiCAD, Bentley en Tekla.

Er is een toenemende vraag naar gegevensuitwisseling tussen BIM en IWMS. IWMS gebruikt de gegevens voor verschillende onderhouds- en exploitatieprocessen en dat over de ganse levenscyclus van het gebouw. Het beheer van het onderhoud, het beheer en de organisatie van de beschikbare ruimte, de samenstelling een portefeuille voor onderhoud en het beheer van de daarin opgenomen contracten, zijn slechts enkele voorbeelden van typische processen die in een IWMS vervat zitten en waarin BIM een rol kan spelen.

Gezien elke leverancier van BIM-software zijn eigen manier van opslag gebruikt voor de modelgegevens, stelt zich een probleem van onderlinge uitwisseling en communicatie. Om dit probleem weg te werken is er een standaardformaat voor gegevensuitwisseling gedefinieerd, zodat gegevens tussen de verschillende soorten systemen gedeeld kunnen worden. De belangrijkste norm voor et uitwisselbaar maken van gegevens is het formaat ‘Industry Foundation Classes’ (IFC). De meeste leveranciers van BIM-software laten het exporteren in het IFC-formaat toe van hun modellen.

Een geslaagde integratie
Nadat het voor FM beoogde doel is vastgelegd, is het noodzakelijk om te identificeren welke BIM-gegevens nodig zijn en hoe ze moeten worden gestructureerd. Het is raadzaam om deze vragen al in de ontwerpfase te stellen en zo vroeg mogelijk te overleggen met het architectenteam en de hoofdaannemer. Bij het bepalen van de benodigde informatie, is het even belangrijk meteen ook vast te leggen wie die informatie zal gebruiken, voor welke doeleinden en welk detailniveau nodig is.

Het nauwkeurig definiëren van het gebruik van BIM in onderhouds- en operationele processen is de basisvoorwaarde voor een succesvolle integratie van BIM en IWMS. Aansluitend is een analyse van de benodigde BIM-gegevens nodig om de integratie te realiseren en ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden omgezet in het juiste formaat van het IWMS.
Eduard Codde
22-10-2021