FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Structureel thuiswerk en financiële compensaties

Structureel thuiswerk en financiële compensaties

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_iqoncept'> iqoncept</a> - 123RF)
(foto: iqoncept - 123RF)

De covid-19 pandemie heeft thuiswerken algemeen verplicht en geaccepteerd gemaakt. Werkgevers kunnen hun thuiswerkers een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten toekennen die maximaal 129,48 euro per maand mag bedragen. Voorwaarde is dat de werknemers structureel en regelmatig thuis werken. Voor de komende maanden april, mei en juni wordt dat bedrag verhoogd tot 144,31 euro per maand. Wat is eigenlijk de inhoud van het begrip 'structureel en regelmatig thuiswerken'? De verklaring die de RSZ geeft is: het equivalent van één werkdag per week, zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Op maandbasis laat zich dat op verschillende manieren invullen, vervolledigt de RSZ: één dag per week, twee halve dagen per week, twee uur per dag in een week van vijf dagen of één week per maand.

Dat wordt op maandbasis beoordeeld. Bij deeltijds werken is het niet verplicht om het bedrag evenredig aan te passen. Naast een forfaitaire vergoeding aan thuiswerkers voor kantoorkosten zijn nog twee extra vergoedingen toegestaan van elk maximaal 20 euro: één voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement, de andere voor het professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur.

Circulaire 2021/C/20 van de FOD Financiën
Op 26 februari 2021 heeft de FOD Financiën een fiscale circulaire gepubliceerd met uitvoerige richtlijnen betreffende de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk (Circulaire 2021/C/20 ). De hierin opgenomen principes komen heel sterk overeen met de manier waarop de RSZ in het verleden deze kostenvergoeding reeds toepaste. De RSZ heeft dan ook beslist deze circulaire volledig te volgen voor wat betreft de kwalificatie van ter beschikking stelling van materiaal en terugbetalingen in het kader van kosten verbonden aan thuiswerk.

In geval van twijfel of iets al dan niet als loon moet worden beschouwd bij terugbetalingen van kosten waarvan men denkt dat ze ten laste zijn van de werkgever, zal verwezen worden naar deze circulaire.

De circulaire behandelt volgende thema’s in het kader van thuiswerken in de private lokalen van de werknemer dat ook op de werkvloer van de werkgever kan worden uitgevoerd en dit op normale werkdagen en tijdens normale werkuren:

Terugbetalingen van
 • kantoorkosten
 • kosten kantoormeubilair / informaticamateriaal
 • kosten professioneel gebruik internetaansluiting en -abonnement
 • kosten professioneel gebruik privécomputer
 • kosten professioneel gebruik van eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (met een nieuw forfait van 5,00 EUR/maand per toestel en een maximum van 10,00 EUR/maand  voor alle toestellen samen)
Voordeel voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van kantoormeubilair / informaticamateriaal.

De ‘Circulaire 2021/C/20’ van de FOD Financiën herneemt de forfaitaire kantoorvergoeding van maximum 129,48 EUR per maand, zoals ook de RSZ aangeeft. Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week zowel voor de deeltijdse als voor voltijdse werknemers. Dit kan op maandbasis op verschillende manieren georganiseerd worden:
 • 1 kalenderdag / week
 • 2 halve werkdagen / week
 • 2 uur/dag in 5-dagenweek
 • 1 week / maand.
Het bedrag van 129,48 EUR is een maximumbedrag. Er mag dus ook een kleiner bedrag toegekend worden, maar het is niet verplicht het bedrag evenredig aan te passen bij deeltijdse prestaties.
Daarnaast kan nog een extra vergoeding gegeven worden voor:
 • het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement à maximum 20,00 euro/maand - EN
 • het professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur à maximum 20,00 euro/maand
OF
 • het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer à maximum 10,00 euro/maand of 5,00 euro/maand per item, dit gedurende maximaal 3 jaar.
Eduard Codde
26-03-2021